všeobecné podmínky pronájmu věcí movitých

Všeobecné podmínky pronájmu věcí movitých

 

Půjčovny Pavel Ondra, IČ : 07825218, Pašovice 227, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Uh. Hradišti , dále jen Půjčovna

 

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné podmínky pronájmu věcí movitých (dále jako „VPPVM“) se vztahují v souladu se zvláštními ustanoveními o podnikatelském nájmu věcí movitých dle § 2316 an. a obecnými ustanoveními o nájmu dle § 2201 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen jako „občanský zákoník“) na všechny nájemní smlouvy uzavírané mezi pronajímatelem –Půjčovna a fyzickou či právnickou osobou jako nájemcem, stejně jako na nabídky k uzavření takové smlouvy.

1.2 Tyto VPPVM blíže vymezují a specifikují práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu pronajímatele a nájemce a jsou nedílnou součástí všech smluv o pronájmu věcí movitých uzavíraných pronajímatelem.

1.3 Samotné znění nájemní smlouvy či jiné obdobní smlouvy se použijí přednostně před zněním těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky doplňují znění samotné smlouvy a použijí se zejména v těch oblastech právního vztahu, kde smlouva postrádá jejich samostatnou úpravu. Pronajímatel si vyhrazuje právo znění těchto obchodních podmínek měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy vzniklé před změnou či doplněním těchto obchodních podmínek tím nejsou dotčena a řídí se zněním obchodních podmínek účinných v době uzavření kupní smlouvy.

1.4 Ostatní okolnosti smluvního vztahu nájemní smlouvou a těmito VPPVM výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

1.5 Pokud dojde ke změně na straně nájemce, jakou je například změna sídla nebo umístění provozovny, je nájemce povinen tyto změny oznámit pronajímateli.

 

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Účelem uzavírané nájemní smlouvy je poskytnout nájemci movitou věc (či soubor věcí) k dočasnému užívání za úplatu. Pronajímatelem se zde vždy rozumí Půjčovna Pavel Ondra. Nájemcem je fyzická či právnická osoba, která uzavírá nájemní smlouvu s pronajímatelem. Nájemné je peněžní úhrada, kterou se nájemce zavazuje pronajímateli uhradit za užívání předmětu nájmu .

 

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

3.1 Smlouva o nájmu věci movité (dále jen jako „SNVM“ nebo „Smlouva“) mezi pronajímatelem a kupujícím se uzavírá písemně a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní strany, která svůj podpis připojila později. Jedná-li se o zboží převyšující částku 100.000,- Kč, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci, aby jeho podpis na nájemní smlouvě byl úředně ověřen.

3.2 Není–li ve SNVM uvedeno jinak, platí, že místem předání a vrácení předmětu nájmu je provozovna pronajímatele na adrese Pašovice 227.

3.3 O předání a převzetí věci nájemcem a stejně tak o vrácení věci pronajímateli bude sepsán protokol (smlouva), ve kterém budou uvedeny zejména tyto údaje: označení pronajímatele a nájemce a jejich podpisy, místo předání, specifikace předmětu nájmu, záznam o případném znečištění zařízení či jeho poškození a o způsobu řešení těchto vad.

3.4 Místo předání předmětu nájmu si pronajímatel a nájemce dohodnou přímo v SNVM. V případě, že předmět bude předán v provozovně pronajímatele, přechází na nájemce nebezpečí škody převzetím této věci. Pokud je nutné předmět nájmu přemístit prostřednictvím dopravního prostředku, dohodnou si smluvní strany v SNVM, zda dopravu zajistí pronajímatel či nájemce. Nájemce tímto bere na vědomí, že nebezpečí škody na věci na něj přechází v okamžiku, kdy je mu umožněno s předmětem nájmu disponovat, tedy po naložení předmětu na dopravní prostředek v případě, že jej nakládá na dopravní prostředek pronajímatel nebo předáním věci před započetím nakládání předmětu, pokud si jej na dopravní prostředek nakládá sám nájemce.

3.5 Odmítne-li nájemce převzít předmět nájmu či jinak zmaří řádné plnění smlouvy, je pronajímatel oprávněn po něm požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z dohodnuté celkové ceny nájemného, nebylo-li smluvními stranami dohodnuto v SNVM jinak. Nárok na náhradu škody jako např. náklady vynaložené na přepravu nebo jiné hotové výdaje, není touto smlouvou dotčen.

 

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Nájemce je povinen zaplatit cenu nájmu způsobem stanoveným ve SNVM. Není-li způsob placení nájemného v této Smlouvě stanoven, zavazuje se nájemce zaplatit nájemné v hotovosti přímo na pokladně v provozovně pronajímatele. Splatnost ceny nájmu si smluvní strany dohodly ve SNVM.

4.2 Není-li stanoveno jinak, náleží pronajímateli nájemné za předmět nájmu za každý započatý den trvání nájemního vztahu.

4.3 Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny nájemného, změní-li se podstatným způsobem faktory vedoucí ke stanovení nájemného, jakým jsou například hyperinflace, změna cen náhradních dílů apod. Tuto změnu pronajímatel nájemci oznámí. Pokud nájemce nesouhlasí se zvýšením ceny, má právo do 10 dnů ode dne, kdy mu tuto změnu pronajímatel oznámil, od smlouvy odstoupit. V případě, že nájemce od smlouvy neodstoupí, má se za to, že se zvýšením ceny souhlasí.

4.4 Nájemce bere na vědomí, že smluvní pokuta stanovená za porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo těchto VPPVM nevylučuje nárok na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

4.5 Pronajímatel je oprávněn po skončení doby nájmu provést závěrečné vyúčtování a jednostranně započíst nárok na vrácení jistoty – zálohy složené nájemcem na oproti nárokům na nedoplatky nájemného, příslušenství pohledávek, smluvní pokuty, náhradu škody, jakož i proti nárokům na další plnění, ke kterým byl nájemce povinen.

 

 

 

5. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

5.1 Nájemce je zejména povinen o předmět nájmu řádně pečovat, dodržovat návod k obsluze, příp. další pokyny k provozu zařízení, předcházet vzniku škod na předmětu nájmu, stejně jakož i na jiném majetku a lidském zdraví, tak jak stanoví i SNVM. Dále je nájemce povinen zařízení řádně uskladnit v době, kdy není používáno a zajistit proti možnému poškození, ztrátě či odcizení.

5.2 Pronajímatel je povinen udržovat věc po celou dobu trvání smluvního vztahu ve stavu způsobilém řádnému užívání předmětu nájmu. Údržbu a opravy spojené s běžným užíváním předmětu nájmu hradí nájemce, těmito se myslí například doplňování provozních kapalin, pohonných hmot, opravy defektů pneumatik, výměny filtrů apod. Pokud se na předmětu nájmu vyskytne závada či vznikne škoda, je nájemce povinen zařízení odstavit a neprodleně informovat pronajímatele, a to i v případě, že škoda teprve hrozí. Poruší-li nájemce tuto povinnost, odpovídá pronajímateli za škody vzniklé pozdním oznámením závady nebo neprovedením potřebných úkonů k odvracení škody. Pokud se na předmětu nájmu vyskytne závada bez zavinění nájemce, pak tuto závadu odstraní pronajímatel na svůj náklad, přičemž nájemci pak vzniká právo dle § 2318 odst. 2 občanského zákoníku.

5.3 Od okamžiku převzetí předmětu nájmu ze strany nájemce do okamžiku jeho vrácení pronajímateli odpovídá nájemce v plném rozsahu za stav předmětu nájmu a případnou škodu, která bude na předmětu pronájmu způsobena, příp. kterou způsobí předmět nájmu neodborným, nedbalým či jiným nevhodným zacházením. Nájemce neodpovídá za běžné opotřebení způsobené obvyklým a řádným užíváním věci.

5.4 Nájemce dále bere na vědomí, že je povinen předmět nájmu řádně zabezpečit a chránit ho před možnými riziky a v souvislosti s touto povinností vždy odpovídá za škodu způsobenou krádeží, ztrátou předmětu nájmu, či za jeho poškození a zničení ze strany třetích osob i za náhodu.

5.5 Nájemce je povinen uhradit škodu vzniklou poškozením ve výši nákladů na opravu zařízení a případných souvisejících nákladů. Pokud dojde ke zničení zařízení nebo k jeho ztrátě, je nájemce povinen uhradit škodu ve výši, která bude určena na základě dohody stran. Nebude-li možná dohoda stran, bude škoda vyčíslena prostřednictvím znaleckého posudku. Náklady na jeho vyhotovení nese nájemce.

5.6 Nájemce je povinen na žádost pronajímatele poskytnout informace o tom, kde se předmět pronájmu v dané době nachází. Dále má pronajímatel právo kdykoli po předchozím oznámení nájemci zkontrolovat stav a umístění předmětu nájmu.

5.7 Je výslovně zakázáno, aby nájemce s předmětem nájmu jakýmkoli způsobem právně disponoval, zejména je zakázáno předmět nájmu zcizovat, dávat do zástavy, ručit jím apod.

5.8 Po skončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu odevzdat zpět pronajímateli na dohodnutém místě (pokud nebylo dohodnuto, pak v provozovně pronajímatele) na svůj náklad, pokud nebylo ve SNVM dohodnuto jinak.

5.9 V případě, že nájemce hrubým způsobem porušuje své povinnosti vyplývající mu ze SNVM a těchto VPPVM, vyhrazuje si pronajímatel právo od smlouvy odstoupit. Dále je pronajímatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že bude zahájeno insolvenční řízení vůči nájemci, pokud bude prohlášen úpadek nájemce nebo pokud nájemce vstoupí do likvidace.

 

 

6. ZÁNIK SMLOUVY

6.1 SNMV zaniká: a) uplynutím sjednané doby nájmu, b) zánikem předmětu nájmu, c) odstoupením od smlouvy dle bodu 4.3 těchto VPPVM, dle bodu 5. těchto VPPVM, příp. dle zákona, d) výpovědí nájemce dle ustanovení § 2320 odst. 1 občanského zákoníku s desetidenní výpovědní lhůtou, e) zánikem pronajímatele.

6.2 Odstoupení od smlouvy a výpověď dle předchozího bodu musí být učiněny písemně a jsou účinné ode dne, kdy byly doručeny druhé smluvní straně.

6.3 Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, smluvní strany jsou povinny si poskytnout součinnost a vypořádat vzájemné nároky. Pronajímatel má zejména nárok, aby mu nájemce neprodleně vrátil předmět nájmu a po vystavení faktury mu uhradil poměrnou část nájemného za dobu, kdy měl věc v užívání, příp. mu uhradil další nároky vyplývající ze SNVM či těchto VPPVM. Pronajímatel má právo jednostranně započíst jistotu, kterou poskytl nájemce, na nedoplatky nájemného a další nároky vyplývající ze Smlouvy, příp. těchto VPPVM. V opačném případě sdělí nájemce, jakým způsobem mu má být jistota vrácena. Nájemce má také právo na vrácení poměrné části ceny nájmu za dny, kdy předmět nájmu neužíval, jelikož jej vrátil pronajímateli, pokud bylo nájemné zaplaceno předem.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Není–li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, platí pro doručování písemností, že v pochybnostech se má za to, že veškeré odesílané písemnosti byly doručeny druhé smluvní straně třetí den po dni předání doporučené poštovní zásilky držiteli poštovní licence, a to i v případě, že by se adresát o doručení nedozvěděl. Dnem předání se pro tyto účely rozumí den, který je uveden na podacím razítku. Smluvní strany se mohou dohodnout i na přímém (osobním) předání a převzetí listin, pokud převzetí listin potvrdí svým podpisem na jejich originálu či kopii.

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 2.2.2019 ruší všechna předchozí znění obchodních podmínek.

7.3 Všechny právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem, na které se vztahují tyto VPPVM, se řídí také právním řádem České republiky, který si pronajímatel a nájemce společně zvolili, a k rozhodování sporů z těchto vztahů vyplývajících je dána pravomoc soudů České republiky.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

8.1 Nájemce souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly pronajímatelem zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem předmětu plnění smlouvy. Nájemce má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje , a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

V Pašovicích dne 2.2.2019

 

 

Pavel Ondra