GDPR

Půjčovnaondra , je správcem osobních údajů, osobní údaje zpracovává zejména pro tyto následující účely:

 • vedení evidence adres zákazníků
 • zajišťování smluvních vztahů
 • vedení účetnictví a personální agendy,

Údaje, které zpracováváme:

 • Jméno a příjmení
 • Název společnosti
 • Adresa
 • E-mail
 • IČ/RČ
 • Telefonní číslo

Informace o zpracování osobních údajů:

- Právním základem pro zpracování osobních údajů je pode čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR, na základě uděleného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti.


- K Vašim osobním údajům bude mít přístup pouze správce, jehož zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Správce bude mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

- Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

- Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu, která je individuální v závislosti na jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Máte právo:

 • požadovat přístup k osobním údajům
 • svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů
 • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení - zpracování
 • vznést námitku proti neoprávněnému zpracování osobních údajů

 

- Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaši žádost, pokud to bude časově možné, zpracujeme do 30 dní od doručení.

- Svá práva vůči organizaci uplatňujte vůči správci pro ochranu osobních údajů.